انتظار و نقش سازنده آن در زندگی
49 بازدید
محل نشر: زمزم معارف، ش 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انتظار سازنده نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. انسان منتظر امیدوار بوده و همیشه در پی ساختن خود و جامعه می باشد.