آیا سنگسار هولناک ترین شکنجه است؟
43 بازدید
محل نشر: بشارت، ش27 و 28
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سنگسار بعنوان یکی از حدودالهی است که در باره کسانی که زنای محصنه انجام می دهد اجرا می شود. تا این که دیگران عبرت بگیرد و از انجام عمل زشتی زنا محصنه پرهیز نماید. البته حاکم شرع و ولی فقیه می تواند از اجرای چنین حدودی بخاطر مصالح چشم پوشی نماید.