بررسی تطبیقی نقش حس و عقل در تصورات
45 بازدید
محل نشر: گاهنامه کلام اسلامی.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حس و عقل یکی از ابزار شناخت می باشد که نقش مهمی در معرفت دارد. حس و عقل از نگاه اندیشمندان اسلامی و غربی در این مقاله بحث شده است.