نقش روانشناختی انتظار در زندگی
44 بازدید
محل نشر: پرتو پژوهش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انتظار نقش روانی مثبت در زندگی فردی و اجتماعی منتظران دارد که در این مقاله بحث شده است.