مخالفتها و تضادهای کتاب جامع ترمذی با مسلمات شیعه
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب طبق روایات اهل سنت مخالفتها و تضادهای روایات جمع آوری شده با مسلمات مذهب شیعه مورد پژوهش قرار گرفته است.