نقش سنت در معرفت دینی
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین کتاب نقش سنت در معرفت دینی مورد بحث قرار گرفته است و به یک پرسش اصلی که سنت چه نقش در تفسیر و تبیین دین دارد پاسخ داده است.